W sprawie, którą prowadziła Prokuratoria Generalna, Trybunał Arbitrażowy, działający na podstawie reguł arbitrażowych ustanowionych przez Sztokholmską Izbę Handlową (SCC), wydał wyrok oddalający wszystkie roszczenia podnoszone przez spółkę Griffin (GPF GP S.à.r.l., spółka powiązana kapitałowo z Griffin Real Estate) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanej przez Ministra Rozwoju. 

Przedmiotem sporu były zabytkowe koszary położone w sąsiedztwie Łazienek Królewskich w Warszawie, które zostały przez inwestora zburzone i w konsekwencji doszło do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. Postępowanie arbitrażowe toczyło się na podstawie umowy o ochronie i popieraniu inwestycji zawartej pomiędzy Polską a Królestwem Belgii i Księstwem Luksemburga z 1987 r. 

Wartość dochodzonych roszczeń wynosiła ok. 74 mln zł plus odsetki (ok. 28 mln zł) i koszty postępowania (ok. 17 mln zł). W wyroku Trybunał arbitrażowy jednoznacznie stwierdził, że Polska nie naruszyła umowy międzynarodowej i nie doszło do wywłaszczenia inwestycji powodowej spółki w Polsce ani do naruszenia zasad uczciwego i równego traktowania (FET) czy dyskryminacji inwestora zagranicznego. ​