W Prokuratorii Generalnej działa Kolegium Prokuratorii Generalnej, w skład którego wchodzi nie więcej niż 24 osób, w tym:

  1. Prezes Prokuratorii Generalnej i Wiceprezesi Prokuratorii Generalnej;
  2. powoływani i odwoływani przez Prezesa Prokuratorii Generalnej radcowie wyróżniający się w szczególny sposób doświadczeniem i wiedzą prawniczą;
  3. trzej członkowie powoływani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów oraz inne osoby powołane i odwoływane przez Prezesa Prokuratorii Generalnej w liczbie nie większej niż siedem spośród osób w szczególny sposób wyróżniających się doświadczeniem i wiedzą prawniczą, których działalność nie pozostaje w sprzeczności z prawami i interesami chronionymi przez Prokuratorię Generalną.