W dniu 15 lipca 2016 roku, po rozpoznaniu sprawy z powództwa K.J. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w K. o ochronę dóbr osobistych i zapłatę, Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił apelację powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 21 grudnia 2015 roku i orzekł o kosztach postępowania apelacyjnego.

Przedmiotowy wyrok zapadł w sprawie, w której Maturzystka wniosła w pozwie między innymi o:

  1. zobowiązanie strony pozwanej do zaniechania czynności naruszających jej dobra osobiste m.in. w postaci twórczości naukowej i prawa do wykształcenia zgodnie z predyspozycjami oraz o zobowiązanie strony pozwanej do dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia poprzez zmianę przyznanej punktacji na egzaminie maturalnym z biologii (poziom rozszerzony) i ustalenie wyniku egzaminu na 80 %,
  2. zobowiązanie strony pozwanej do wydania nowego świadectwa maturalnego uwzględniającego wynik części pisemnej egzaminu z biologii (poziom rozszerzony) ustalony na 80 %,
  3. zapłatę kwoty 32.500 zł tytułem odszkodowania za uszczerbek majątkowy polegający na uiszczeniu czesnego za studia.

Sąd I instancji oddalił powództwo uznając, że strona powodowa nie udowodniła, aby wskutek wyodrębnionych przez nią działań pozwanego, w tym przeprowadzenia egzaminu maturalnego i ustalenia jego wyników, doszło do naruszenia wskazanych przez nią dóbr osobistych, pozwany jednoznacznie wykazał, że działania OKE w K. pozostawały w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, a zaproponowany przez powódkę sposób ochrony dóbr osobistych był niedopuszczalny.

Sąd Apelacyjny w Krakowie zasadniczo podzielił ustalenia faktyczne i prawne poczynione w zaskarżonym wyroku. Stwierdził, że zarzuty sformułowane w apelacji strony powodowej nie są zasadne. Podkreślił, że proponowany sposób ochrony dóbr osobistych nie mógł zostać uwzględniony, gdyż ocena egzaminu maturalnego to kompetencja ustawowa egzaminatora.