Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza IV Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską  z zakresu prawa sądowego.

Celem Konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie prawa sądowego oraz uczczenie pamięci Stanisława Bukowieckiego.

 

Patron

Stanisław Bukowiecki (1867-1944) był mężem stanu, działaczem społecznym, doktorem praw, adwokatem, ministrem sprawiedliwości Królestwa Polskiego w latach 1917-1918 i współorganizatorem sądownictwa w odrodzonej Polsce oraz organizatorem i pierwszym Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939.

Przed I wojną światową jako adwokat reprezentował osoby represjonowane przez władze rosyjskie. W tym czasie był także wykładowcą prawa publicznego i administracyjnego. Angażował się również politycznie – jako działacz Ligi Polskiej oraz współtwórca Związku Narodowego.

W 1907 roku zaczął tracić wzrok. Mimo wielu prób leczenia nie udało się zahamować choroby, która doprowadziła do całkowitej utraty widzenia. Wbrew przeciwnościom, Stanisław Bukowiecki prowadził ożywioną działalność jako prawnik, polityk, publicysta oraz działacz społeczny. W 1916 r. objął funkcję dyrektora Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, a następnie w 1917 r. objął tekę Ministra Sprawiedliwości w Radzie Regencyjnej, pozostając na stanowisku do 1918 roku. W tym czasie położył podwaliny pod sądownictwo odrodzonej Polski – sądów prawa publicznego i prywatnego, a także Sądu Najwyższego.

Po odzyskaniu niepodległości Stanisław Bukowiecki zbudował od podstaw Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej – instytucję utworzoną dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniu 7 lutego 1919 roku. Jako pierwszy i jedyny w okresie międzywojennym Prezes Prokuratorii Generalnej okazał się niezwykle sprawnym organizatorem, któremu udało się zebrać zespół wybitnych prawników wyspecjalizowanych w obronie interesów Skarbu oraz oddanych idei Rzeczypospolitej jako dobra wspólnego wszystkich obywateli. Od reaktywacji w 1919 r. do przerwania działalności w 1939 r. Prokuratoria Generalna RP była główną instytucją odpowiedzialną za obsługę prawną Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych – w tym okresie prowadziła średnio 30 tysięcy spraw sądowych rocznie, a także intensywnie uczestniczyła w mozolnym procesie unifikacji polskiego prawa.

W 1910 roku Stanisław Bukowiecki razem z Różą Czacką założył Towarzystwo Opieki nad Ociemniałym, mające aktualnie swoją siedzibę w Laskach. W 1940 roku został honorowym Prezesem Zjednoczenia Pracowników Niewidomych RP.

Stanisław Bukowiecki był również autorem licznych publikacji z zakresu prawa, polityki i ekonomii m.in.: Naród jako podmiot gospodarstwa społecznego (1911), O urządzaniu hipotek dla drobnej własności (1911), Broszura o uprawnieniach kobiet (1912), Polityka Polski niepodległej. Szkic programu (1922), Liga Narodów a polska racja stanu (1925), Pojęcie Narodu a treść art. 9 konstytucji (1937).

 

Warunki udziału w Konkursie

Do udziału w IV Edycji Konkursu zapraszamy autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 15 maja 2018 roku i nie później niż 31 sierpnia 2020 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych, po ich upoważnieniu przez autora.

 

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

1) pracę w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD) (uwaga: prosimy o tytułowanie plików elektronicznych według schematu [pierwsza litera imienia].nazwisko, tytuł pracy lub skrót tego tytułu [całość nazwy pliku nie dłuższa niż 80 znaków ze spacjami], np. J.Nowak, Podstawy apelacji w postępowaniu cywilnym. Prosimy o niepodawanie w nazwie pliku rodzaju pracy);

2) streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski – w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie doc. lub pdf. (na płycie CD razem z pracą);

3) formularz zgłoszeniowy wraz z innymi dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2 do regulaminu, wymaganymi w zależności od osoby zgłaszającej;

4) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę tytułu zawodowego magistra (uwaga: dokument musi zawierać wyraźną informację o autorze, tytule obronionej pracy oraz dacie nadania tytułu);

5) pozytywną opinię o pracy zawierającą rekomendację do udziału w konkursie podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 4 pkt 3 i 4 – w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie doc. lub pdf. (na płycie CD razem z pracą) (uwaga: opinia musi zawierać wyraźne odniesienie do Konkursu, recenzja złożona przy okazji obrony nie będzie uznawana  za spełnienie tego wymogu);

6) życiorys zawierający informacje o wykształceniu, przebiegu kariery zawodowej oraz osiągnięciach naukowych autora (w formie standardowego CV).

 

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 sierpnia 2020 roku na adres:

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Hoża 76/78, 00-682 Warszawa

z dopiskiem Konkurs o nagrodę Prezesa PGRP.

 

Nagrody

Autorom najlepszych prac magisterskich Kapituła przyzna:

  • za 1. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 zł brutto,
  • za 2. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł brutto,
  • za 3. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł brutto.

Kapituła może przyznać również nagrodę w postaci płatnego stażu z wynagrodzeniem o wysokości mieszczącej się w granicach XII kategorii zaszeregowania wynagrodzenia asystenta radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Kapituła może przyznać także wyróżnienia.  

 

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 15 grudnia 2020 roku.

 

Szczegółowe warunki udziału w Konkursie określa regulamin.

W razie pytań i wątpliwości związanych z Konkursem prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z Sekretarzem Kapituły konkursowej: kacper.cholody@prokuratoria.gov.pl.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu wraz z formularzami zgłoszeniowymi