Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej powstała z dniem 1 stycznia 2017r. Szczegółowy zakres kompetencji Prezesa Prokuratorii Generalnej, jak również samej Prokuratorii, określa ustawa z 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Prezes

  Leszek Bosek
  Powiększ obraz:

  Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Prawa Cywilnego, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie; pracował w Biurze Analiz Sejmowych i w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa jako radca i wicedyrektor departamentu (reprezentował Skarb Państwa w kilkudziesięciu sprawach przed Sądem Najwyższym); był mediatorem i arbitrem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, a także radcą d.s. orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego; pracował na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; był prezesem zarządu Fundacji Academia Iuris – ogólnopolskiej organizacji pożytku publicznego, organizującej honorową pomoc prawną dla osób ubogich; kierował i wykonywał naukowe projekty badawcze wyłonione w otwartych i konkurencyjnych postępowaniach (N N110 043935 i N N110 004640), a także odbył staże i prowadził prace badawcze w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, Oxford University, Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu, Katolickim Uniwersytecie Leuven, Cardiff School of Law, Wolnym Uniwersytecie w Berlinie; wykłada w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie procesowe prawo konstytucyjne i postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka; jest autorem 80 publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, prawa konstytucyjnego i europejskiego.

 • Wiceprezes

  Artur Woźnicki
  Powiększ obraz:

  Radca Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, radca prawny. Współtwórca Prokuratorii Generalnej w jej obecnym kształcie. Zatrudniony w Prokuratorii Generalnej od pierwszego dnia funkcjonowania Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora, a następnie przez wiele lat Dyrektora Departamentu Opinii Prawnych i Legislacji w Prokuratorii Generalnej. Specjalizuje się w sprawach infrastrukturalnych, informatycznych, związanych z prawem własności intelektualnej oraz dotyczących zamówień publicznych. Pełnomocnik procesowy Skarbu Państwa w kilkuset sprawach przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi oraz przed Sądem Najwyższym. Autor lub współautor wielu opinii prawnych w sprawach o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia interesów Skarbu Państwa oraz opinii legislacyjnych. Doradca oraz członek zespołów prowadzących negocjacje w największych sporach z udziałem Skarbu Państwa. Wieloletni wykładowca w ramach szkoleń m.in. prowadzonych przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz dla aplikantów radcowskich i adwokackich.

 • Wiceprezes

  Marek Miller
  Powiększ obraz:

  Radca prawny, prawnik zatrudniony w Ministerstwie Skarbu Państwa w latach 2001-2003, następnie, w latach 2004-2006 prawnik w Biurze Prawnym m.st. Warszawy. Współorganizator Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz współtwórca aktów wykonawczych do ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, jak również aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie Prokuratorii Generalnej. Współautor zmiany ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z roku 2006, roku 2009 oraz roku 2015 r. Współautor komentarza do Ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz publikacji naukowych dotyczących prawa cywilnego. W okresie 10.2006 r. – 01.2015 r. Dyrektor Departamentu Studiów i Analiz Prokuratorii Generalnej, którego był organizatorem. Zaangażowany i skuteczny pełnomocnik Skarbu Państwa w najważniejszych postępowaniach sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym, a także przed sądami arbitrażowymi. Reprezentował Skarb Państwa w ponad 1000 spraw sądowych. Twórca koncepcji stanowisk w wielu istotnych sprawach Skarbu Państwa. Brał udział w opiniowaniu, a także tworzeniu  projektów aktów normatywnych dotyczących najważniejszych praw i interesów Skarbu Państwa. Posiada również bogate doświadczenie rynkowe. Ceniony wykładowca, m.in. prowadzi zajęcia i wykłady dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.