Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej była tegorocznym Patronem Głównym VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrzowie Mediacji”, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

Po zakończeniu etapu pisemnego, spośród 15 drużyn, do finału Jury zakwalifikowało trzy drużyny: „Quaranteam” z Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Liaise” z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz „PEPSI MAX” z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Finał tegorocznego konkursu, z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną, został przeprowadzony 15 czerwca w formie zdalnej wideomediacji, co stanowiło dodatkowe wyzwanie dla uczestników. Każda z drużyn, w regulaminowym czasie maksymalnie jednej godziny zegarowej, miała za zadanie przedstawić symulację mediacji, na podstawie opracowanego wcześniej przez siebie scenariusza. W trakcie oceny jury szczególną uwagę zwracało na wykorzystanie odpowiednich narzędzi i technik mediacyjnych, zdolności komunikacyjne drużyn, ich kreatywność oraz realność wypracowanej ugody.

Zwycięską drużyną została „Liaise” z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za zajęcie pierwszego miejsca drużyna otrzymała ufundowaną przez Prezesa Prokuratorii Generalnej nagrodę pieniężną w wysokości 3 tys. zł. Ponieważ walka o pierwsze miejsce była bardzo wyrównana Jury, za zgodą Prezesa Prokuratorii Generalnej, postanowiło dodatkowo wyróżnić nagrodą specjalną, w postaci miesięcznego stażu w Prokuratorii Generalnej, członków zwycięskiej drużyny z Poznania oraz drużyny „Quaranteam” z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Idea mediacji jako formy polubownego rozwiązywania sporów, pozwalającej wypracować satysfakcjonujące rozwiązania dla wszystkich stron konfliktu jest wspierana przez Prokuratorię Generalną, która korzysta z polubownych form rozwiązywania sporów w sytuacjach gdy jest to uzasadnione art 54a ustawy o finansach publicznych. W 2019 r. roku przy udziale PGRP podpisano ugody, których wartość przedmiotu sporu wynosiła 1,5 mld zł.

Działający przy Prokuratorii Generalnej Sąd Polubowny jest właściwy w sprawach sporów, w których jedną ze stron jest: Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna, osoba prawna z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, spółka kapitałowa z udziałem wymienionych podmiotów. Sąd jest także właściwy do prowadzenia mediacji w postępowaniu administracyjnym, w którym jedną ze stron jest organ administracji publicznej lub wskazany wyżej podmiot. Więcej na temat Sądu Polubownego i polubownych form załatwiania sporów zobacz na stronie Sądu Polubownego.