Wyrokiem z 21 czerwca 2019r., sygn. akt I ACa 735/18 Sąd Apelacyjny w Katowicach oddalił apelację strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 30 kwietnia 2018r.  (sygn. akt II C 708/17).

W przedmiotowej sprawie powód domagał się zasądzenia od pozwanego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach odszkodowania tytułem utraconych korzyści w wysokości 42,5 mln zł w związku z rzekomo niezgodnymi z prawem działaniami organów podatkowych mającymi polegać m. in. na sporządzeniu pisemnej informacji odnośnie do określenia wysokości stawki podatku VAT oraz innych działań i zaniechań które w ocenie powoda spowodowały szkodę w jego majątku i wywołały niekorzystne dla powoda zdarzenia skutkujące w ostateczności koniecznością likwidacji jego przedsiębiorstwa.

Wyrokiem z 23 września 2016r. (sygn. akt II  C 923/15) Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił w całości powództwo wskazując, że jest ono przedawnione.

Na skutek apelacji powoda Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z 7 czerwca 2017r. (I ACa 86/17) uchylił ww. wyrok Sądu I instancji i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Katowicach do ponownego rozpoznania.

Następnie, po ponownym rozpoznaniu sprawy według wskazań zawartych w uzasadnieniu orzeczenia Sądu II instancji, Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z 30 kwietnia 2017r. (II C 708/17) oddalił w całości powództwo. 

W pisemnym uzasadnieniu orzeczenia Sąd  wskazał, że bezprawność na gruncie art. 417 § 1 k.c. rozumiana jest jako sprzeczność z konstytucyjnymi źródłami prawa przewidzianymi w art. 87-94 Konstytucji, a przy badaniu kwestii bezprawności sąd w sprawie o odszkodowanie powinien bowiem ocenić zgodność działania lub zaniechania Skarbu Państwa z prawem, posiłkując się rozumieniem na gruncie prawa (w okolicznościach tej sprawy prawa podatkowego) określonego przepisu i jego stosowania, a także przy uwzględnieniu rozumienia na tym gruncie takich pojęć jak "oczywiste" czy "rażące" naruszenie prawa.

Sąd Apelacyjny w Katowicach podkreślił, że odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa nie powstaje w wyniku każdego wadliwego działania Skarbu Państwa, tak jak nie powstaje w wyniku wydania każdego wadliwego orzeczenia sądowego. Wadliwość ta – zdaniem Sądu - powinna mieć postać kwalifikowaną.

Sąd II instancji podkreślił, że wpływ działań pozwanego w których powód upatruje źródła swego roszczenia, a podjęciem przez niego decyzji o sposobie, zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, szczególnie zawarcia umowy z podmiotem trzecim 14 listopada 2005 r. i określoną przez powoda szkodą, nie stanowi związku przyczynowego w rozumieniu art. 361 § 1 k.c.