Korzystny dla Skarbu Państwa wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w precedensowej sprawie dotyczącej odpowiedzialności Skarbu Państwa w związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego w sprawach K 27/13 i K 38/13

 

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 sierpnia 2019r., sygn. akt XXVII Ca 811/18 zapadłym na skutek apelacji Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Okręgowy zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 22 stycznia 2018 r., sygn. akt VI C 1995/16 i oddalił w całości powództwo w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o zasądzenie odszkodowania z tytułu deliktu i zaniechania legislacyjnego w oparciu o wyroki Trybunału Konstytucyjnego o sygn. K 27/13 i K 38/13.  

W przedmiotowej sprawie powód domagał się zasądzenia od pozwanego Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odszkodowania oraz zadośćuczynienia w związku z rzekomym bezprawiem legislacyjnym związanym z nowelizacją przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych dokonaną w 2012 r., która w określonym zakresie została uznana za niezgodną z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny w wyrokach o sygn. K 27/13 i K 38/13 oraz w związku z rzekomym niewykonaniem powyższych wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

W ustnych motywach wyroku Sąd Okręgowy podzielił stanowisko Prokuratorii Generalnej w przedmiocie skutków wyroków K 27/13 i K 38/13. Wyroki te nie podważyły nowego modelu przyznawania świadczeń oraz nie nakładały obowiązku przyznania wszystkim opiekunom osób niepełnosprawnych świadczeń pielęgnacyjnych. Sąd Okręgowy wskazał, że uchwalenie ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 r. poz. 567) i wypłata na jej podstawie zasiłku dla opiekuna spowodowało, ze uszczerbek powoda został w całości naprawiony. Niesłuszne jest zatem, zdaniem Sądu Okręgowego, przyjęte przez Sąd Rejonowy założenie, że zasiłek dla opiekuna był mniej korzystny niż uprzedni pobierane przez powoda świadczenie, ponieważ pod względem wysokości i charakter nie różniły się. W ocenie Sądu Okręgowego wyrok Trybunał Konstytucyjnego K 38/13 nie stanowi prejudykatu istnienia bezprawności na potrzeby odpowiedzialności Skarbu Państwa.

 

Sprawę prowadzili: radca PGRP dr Katarzyna Królikowska, radca PGRP dr Marcin Stębelski, referendarz PGRP dr Jacek Kudła.