Kolejny korzystny dla Skarbu Państwa wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie dotyczącej odpowiedzialności Skarbu Państwa w związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego w sprawach K 27/13 i K 38/13

 

9 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXVII Ca 1273/18) na skutek apelacji Prokuratorii Generalnej RP zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia (sygn. akt VI C 1591/17) i oddalił w całości powództwo w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o zasądzenie odszkodowania z tytułu deliktu i zaniechania legislacyjnego w oparciu o wyroki Trybunału Konstytucyjnego o sygn. K 27/13 i K 38/13. 

 

Powód domagał się zasądzenia od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odszkodowania oraz zadośćuczynienia w związku z rzekomym bezprawiem legislacyjnym związanym z nowelizacją przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych dokonaną w 2012 r., która w określonym zakresie została uznana za niezgodną z Konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny w związku z rzekomym niewykonaniem powyższych wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

 

W ustnych motywach wyroku Sąd Okręgowy podzielił stanowisko Prokuratorii Generalnej. Wyroki te nie podważyły nowego modelu przyznawania świadczeń oraz nie nakładały obowiązku przyznania wszystkim opiekunom osób niepełnosprawnych określonego rodzaju i w określonej wysokości świadczeń pielęgnacyjnych. Sąd Okręgowy odwołał się do poglądu wyrażonego przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku w sprawie K 27/13, że „sam wyrok Trybunału nie tworzy ani roszczeń o wypłatę utraconych korzyści za okres po 30 czerwca 2013 r., ani nie daje podstaw do ubiegania się o nowe świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, które przewiduje obowiązująca ustawa o świadczeniach rodzinnych. Wynika to z tego, że – zgodnie z wnioskiem RPO – wyrok Trybunału dotyczył norm prawa intertemporalnego, które w dodatku zmaterializowały się już w dniu orzekania przez sąd konstytucyjny, a nie przepisów, które określały nowe przesłanki nabycia świadczeń”.

 

Sprawę prowadzili: radca PGRP dr Katarzyna Królikowska, radca PGRP dr Marcin Stębelski, radca PGRP dr Tomasz Sroka.