Pogląd Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej dot. kwalifikowania ugody dotyczącej wysokości kar umownych jako niedopuszczalnej w świetle art. 144 p.z.p. zmiany postanowień umowy

W poglądzie Prokuratorii Generalnej przedstawiono analizę, która zmierza do odpowiedzi na pytanie: Czy ugoda w przedmiocie wysokości należnych zamawiającemu kar umownych stanowi zmianę postanowień zawartej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (przed nowelizacją tego przepisu dokonaną w 2016 r.)?

Prokuratoria prezentuje pogląd, że zawarcie ugody, mającej za przedmiot jedynie wysokość naliczonych przez zamawiającego kar umownych, nie stanowi zmiany postanowień zawartej umowy. Dodatkowo, Prokuratoria przedstawia argumentację przemawiającą za stanowiskiem, zgodnie z którym – nawet gdyby przyjąć, że w analizowanym przypadku dochodzi do zmiany postanowień umowy – nie jest to zmiana istotna w rozumieniu art. 144 ust. 1 p.z.p.

Prokuratoria Generalna w swej argumentacji podkreśla, że zachowanie jednostki sektora finansów publicznych, która – dysponując uzasadnionym żądaniem obniżenia rażąco wygórowanej kary umownej – dąży do władczego rozstrzygnięcia sporu niezależnie od okoliczności sprawy, może być oceniane negatywnie z punktu widzenia zasad gospodarowania środkami publicznymi.

Drugim istotnym zagadnieniem, jakie porusza pogląd Prokuratorii Generalnej, jest dopuszczalność podważania legalności ugody w postępowaniu administracyjnym lub sądowoadministracyjnym. Zgodnie ze poglądem Prokuratorii jest to niedopuszczalne w sytuacji, gdy sąd powszechny nie zakwestionował zgodności z prawem ugody w przeprowadzonym wcześniej postępowaniu pojednawczym.


Pogląd Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej