Na mocy postanowienia z dnia 9 kwietnia 2019r. szwedzkiego Sądu Najwyższego (sygn. akt T 1569-19) wstrzymana została wykonalność wyroku arbitrażowego z dnia 28 września 2017r. wydanego w sprawie PL Holdings S.a.r.l. przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Działając na wniosek Prokuratorii Generalnej, pełnomocnicy RP z kancelarii prawnych Hannes Snellman oraz Wallin and Partners złożyli wniosek o wstrzymanie wykonalności tego wyroku w dniu  1 kwietnia br. Należy przypomnieć, że Polska nie zgadza się z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie z dnia 22 lutego 2019r. (sygn. akt T 8538-17, T 12033-17),  w którym zostały częściowo oddalone skargi RP o uchylenie lub unieważnienie wyroków arbitrażowych w wydanych w sprawie z powództwa PL Holdings. S.a.r.l. przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Apelacyjny w Sztokholmie w wyroku z dnia 22 lutego 2019r. wyraził jednocześnie zgodę na złożenie przez Polskę skargi do Sądu Najwyższego Szwecji.  Skarga do szwedzkiego Sądu Najwyższego została przez Polskę złożona 1 marca br., a jej pełne merytoryczne uzasadnienie, ma być za zgodą szwedzkiego Sądu Najwyższego, złożone do dnia 29 kwietnia br. Skarga jest przyjęta to rozpoznania i postępowanie pozostaje w toku. We wniosku o wstrzymanie wykonalności wyroku strona polska powołała się na wysokie prawdopodobieństwo uwzględnienia skargi złożonej do Sądu Najwyższego, zwłaszcza w oparciu o skutki jakie wywołuje wyrok TSUE w sprawie Republika Słowacji przeciwko Achmea B.V. (C-284/16). Szwedzki Sąd Najwyższy nie uwzględnił natomiast wniosku RP o wstrzymanie wykonalności wyroku Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie z dnia 22 lutego br. w zakresie zasądzonych przez ten Sąd kosztów procesu na rzecz PL Holdings S.a.r.l. Postanowienie szwedzkiego Sądu Najwyższego jest niezaskarżalne i oznacza, że RP nie jest zobowiązana do wykonania wyroku arbitrażowego, natomiast wyrok Sądu apelacyjnego w Sztokholmie w zakresie kosztów procesu podlega wykonaniu.