17 stycznia 2020 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Współpraca ma polegać w szczególności na wymianie doświadczeń i wiedzy o istotnym znaczeniu dla stron porozumienia w zakresie zaistniałych i dostrzeżonych problemów w związku z ich działalnością. Zarówno Prokuratoria Generalna, jak i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców deklarują zamiar upowszechniania informacji o mediacjach między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej oraz o ugodowym kończeniu postepowań sądowych (w tym o Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej).