W dniu 13 lipca 2016 roku Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 14/16 podjął uchwałę następującej treści:

Postępowanie administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, toczące się po stwierdzeniu nieważności decyzji odmawiającej ustanowienia własności czasowej nieruchomości objętej dekretem z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279), nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody spowodowanej nieustanowieniem tego prawa unieważnioną decyzją (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.).

Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Najwyższy w sprawie, w której przeciwko Skarbowi Państwa skierowano roszczenie o zapłatę kwoty 1.000.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem naprawienia szkody polegającej na niezaspokojeniu uprawnienia do przyznania prawa własności czasowej (prawa użytkowania wieczystego) do gruntu nieruchomości warszawskiej.

Podjęta przez Sąd Najwyższy uchwała jest zbieżna ze stanowiskiem prezentowanym przez Prokuratorię Generalna Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem pierwszej i drugiej instancji oraz w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

Komunikaty Sądu Najwyższego o sprawach