W dniu 22 lutego 2019  r. Sąd Apelacyjny w Sztokholmie częściowo oddalił skargę Rzeczypospolitej Polskiej o uchylenie wyroków Trybunału Arbitrażowego z siedzibą w  Sztokholmie, ustanowionego na podstawie dwustronnej umowy o ochronie i popieraniu inwestycji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii i Wielkim Księstwem Luksemburga, wydanych w sprawie z powództwa zarejestrowanej w Luksemburgu spółki PL Holdings S.a.r.l .przeciwko RP. Sąd Apelacyjny odmówił zarówno uchylenia, jak i stwierdzenia nieważności zaskarżonych wyroków, uchylając jedynie zgodnie z żądaniem RP rozstrzygnięcie Trybunału Arbitrażowego w sprawie odsetek za okres poprzedzający wydanie wyroku. Rzeczpospolita Polska została również zobowiązana do pokrycia 2/3 kosztów  postępowania przed szwedzkim sądem poniesionych przez PL Holdings, w wysokości 538.696 EUR.

Od orzeczenia wydanego przez Sąd Apelacyjny w Sztokholmie przysługuje Rzeczypospolitej Polskiej skarga do szwedzkiego Sądu Najwyższego. Rzeczpospolita Polska nie zgadza się z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie i złożyła przysługującą jej skargę.