W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2261), informujemy, że:

 1. zadania i czynności Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa kontynuuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej (art. 122 ustawy);
 2. w sprawach, w których czynności zastępstwa przed dniem wejścia w życie ustawy wykonywała Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa zastępstwo wykonuje Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej (art. 123 ust. 1 ustawy);
 3. radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z dniem 1 stycznia 2017 r. stają się radcami Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (art. 126 ust. 2 i 3 ustawy);
 4. przedkładane przez radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa informacje o ich wyznaczeniu w danej sprawie pozostają aktualne (art. 123 ust. 2 ustawy);
 5. legitymacje służbowe radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa mogą być używane jako legitymacje służbowe radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej przez okres ważności tych legitymacji, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2017 r. (art. 123 ust. 2 ustawy);
 6. czynności procesowe przed sądami powszechnymi, poza radcami Prokuratorii Generalnej, będą mogli wykonywać również referendarze zatrudnieni w Prokuratorii Generalnej, pod warunkiem okazania legitymacji służbowej oraz upoważnienia Prezesa, wiceprezesa lub radcy Prokuratorii Generalnej (art. 77 ust. 2 pkt 1 w zw. 33 ust. 3 ustawy);
 7. adres do doręczeń dla Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje tożsamy z adresem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (art. 122 ustawy);
 8. wszelkie doręczenia dokonane po dniu 1 stycznia 2017 r. na Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa odnoszą skutek dla Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (art. 122 ustawy).

Ponadto ustawa przewiduje również nowe kompetencje Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, m.in.:

 1. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej może z urzędu lub na wniosek przedstawić Sądowi Najwyższemu, Trybunałowi Konstytucyjnemu, sądom powszechnym i sądom administracyjnym istotne dla spraw poglądy (art. 15 ustawy);
 2. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej może wykonywać zastępstwo w postępowaniach sądowo-administracyjnych (art. 10 ustawy) i karnych (art. 4 ust. 3 ustawy);
 3. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej będzie wykonywać zastępstwo państwowych osób prawnych oraz osób prawnych z udziałem państwowych osób prawnych, a także sporządzać opinie prawne na rzecz tych podmiotów (art. 12-14 oraz art. 19 ustawy);
 4. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej będzie sporządzać obligatoryjne opinie prawne dotyczące czynności prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa, jeżeli wartość czynności prawnej przekracza kwotę 100.000.000 zł.

Przepisy regulujące wykonywanie kompetencji wymienionych w pkt c i d, wejdą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z urzędu lub na wniosek może rozstrzygać spory kompetencyjne w zakresie reprezentacji procesowej Skarbu Państwa (art. 24 ustawy).