Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, została patronem głównym VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrzowie Mediacji”, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Jest to kolejne zaangażowanie Prokuratorii Generalnej oraz Sądu Polubownego przy PGRP w propagowanie idei mediacji.

Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do studentów prawa wszystkich lat studiów, którzy zgłaszają się jako drużyna licząca od 3 do 5 osób.

Zadanie eliminacyjne polega na opracowaniu, na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych, scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego wraz z ugodą przed mediatorem, natomiast podczas finału uczestnicy przeprowadzają symulacje postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie.

W skład Sądu Konkursowego weszli Pan Artur Woźnicki – Wiceprezes Prokuratorii Generalnej RP oraz Pan Piotr Nowak – Naczelnik Samodzielnego Wydziału ds. Sądu Polubownego przy PGRP. Finał tegorocznego konkursu odbędzie się w czerwcu, w siedzibie Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej.

Więcej : Prokuratoria Generalna Nowym Partnerem Naukowym Elsa Poland