Z dniem 15 sierpnia br. wejdą w życie przepisy rozszerzające kognicję Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z ich brzmieniem mediacja i inne polubowne formy rozwiązywania sporu będą mogły być prowadzone w przypadku sporów, w których jedną ze stron jest:

  1. Skarb Państwa,
  2. jednostka samorządu terytorialnego,
  3. państwowa osoba prawna,
  4. osoba prawna z udziałem Skarbu Państwa lub z udziałem państwowej osoby prawnej,
  5. spółka kapitałowa z udziałem wskazanych wyżej podmiotów.

Ponadto Sąd Polubowny będzie właściwy do prowadzenia mediacji w postępowaniu administracyjnym, jeżeli jedną ze stron będzie organ administracji publicznej lub wskazany wyżej podmiot.

Szczegółowe informacje dotyczące Sądu Polubownego oraz jego oferty dostępne są na stronie internetowej sp.prokuratoria.gov.pl.