Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej pl Copyright © Skarb Państwa - Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej http://prokuratoria.gov.pl//w-dniu-31122020-r-urzad-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-bedzie-czynny-do-godziny-1500,new,mg,21.html,174 W dniu 31.12.2020 r. Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej będzie czynny do godziny 15.00

Pisma mogą być składane osobiście do godz. 14.00.

2020-12-30 12:29:44
http://prokuratoria.gov.pl//mediacja-w-sadzie-polubownym-przy-prokuratorii-generalnej-polubowne-zakonczenie-sporu-miedzy-nowe-jaworzno-grupa-tauron-sp-z-oo-a-rafako-sa-oraz-mostostal-warszawa-sa,new,mg,21.html,173 Mediacja w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej - polubowne zakończenie sporu między Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. a Rafako S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A. 2020-11-16 15:24:06 http://prokuratoria.gov.pl//sad-najwyzszy-podzielil-stanowisko-prokuratorii-generalnej-w-sprawie-biegu-terminu-przedawnienia-w-przypadku-umownej-zmiany-terminu-wymagalnosci-roszczenia-juz-po-tym-jak-roszczenie-stalo-sie-wymagalne,new,mg,123.html,172 Sąd Najwyższy podzielił stanowisko Prokuratorii Generalnej w sprawie biegu terminu przedawnienia, w przypadku umownej zmiany terminu wymagalności roszczenia, już po tym jak roszczenie stało się wymagalne 2020-11-05 16:54:52 http://prokuratoria.gov.pl//przedluzenie-terminu-na-zglaszanie-prac-w-iv-edycji-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego-do-31-pazdziernika,new,mg,21.html,170 Przedłużenie terminu na zgłaszanie prac w IV edycji Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego – do 31 października 2020-11-02 15:20:45 http://prokuratoria.gov.pl//zgodnosc-z-prawem-decyzji-organu-administracji-publicznej-nie-moze-byc-oceniana-przez-pryzmat-rozporzadzenia-wykonawczego-komisji-ktore-nie-obowiazywalo-w-dacie-wydania-tej-decyzji,new,mg,123.html,171 Zgodność z prawem decyzji organu administracji publicznej nie może być oceniana przez pryzmat rozporządzenia wykonawczego Komisji, które nie obowiązywało w dacie wydania tej decyzji. 2020-10-20 15:53:34 http://prokuratoria.gov.pl//zawieszenie-praktyk-studenckich-i-absolwenckich-do-odwolania,new,mg,21.html,169 Zawieszenie praktyk studenckich i absolwenckich do odwołania:

Od 12 października br. do odwołania zawieszono możliwość odbywania praktyk studenckich i absolwenckich w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej..

2020-10-12 12:22:48
http://prokuratoria.gov.pl//korzystne-dla-stron-zakonczenie-sporu-wskutek-mediacji-przeprowadzonej-w-sadzie-polubownym-przy-prokuratorii-generalnej,new,mg,21.html,168 Korzystne dla stron zakończenie sporu wskutek mediacji przeprowadzonej w Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej po raz kolejny okazał się dla stron lepszym rozwiązaniem niż długotrwały i kosztowny spór sądowy.

2020-09-15 08:31:43
http://prokuratoria.gov.pl//wygasniecie-roszczen-wierzycieli-na-podstawie-art-9-ust-2c-ustawy-przepisy-wprowadzajace-ustawe-o-krajowym-rejestrze-sadowym-pociaga-za-soba-wygasniecie-hipotek-zabezpieczajacych-ich-wierzytelnosci,new,mg,123.html,167 Wygaśnięcie roszczeń wierzycieli na podstawie art. 9 ust. 2c ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym pociąga za sobą wygaśnięcie hipotek zabezpieczających ich wierzytelności 2020-08-21 16:44:06 http://prokuratoria.gov.pl//zgodny-ze-stanowiskiem-prokuratorii-generalnej-poglad-sadu-najwyzszego-w-przedmiocie-roszczen-odsetkowych,new,mg,123.html,166 Zgodny ze stanowiskiem Prokuratorii Generalnej pogląd Sądu Najwyższego w przedmiocie roszczeń odsetkowych 2020-07-31 23:03:14 http://prokuratoria.gov.pl//art-100-zdanie-drugie-kpc-nie-moze-byc-ustawowo-doprecyzowane-ani-wyjasniane-gdyz-nie-mozna-przewidziec-wszystkich-sytuacji-w-ktorych-zastosowanie-okreslonych-zasad-lub-wyjatkow-moze-byc-a-priori-trafne-w-okreslonym-wypadku,new,mg,123.html,165 Art. 100 zdanie drugie k.p.c. nie może być ustawowo doprecyzowane ani wyjaśniane, gdyż nie można przewidzieć wszystkich sytuacji, w których zastosowanie określonych zasad lub wyjątków może być a priori trafne w określonym wypadku. 2020-07-22 15:26:57 http://prokuratoria.gov.pl//artykul-483-par-1-kc-nie-wylacza-dopuszczalnosci-zastrzezenia-kary-umownej-z-tytulu-braku-zaplaty-lub-nieterminowej-zaplaty-wynagrodzenia-naleznego-podwykonawcom-lub-dalszym-podwykonawcom,new,mg,123.html,162 Artykuł 483 par 1 k.c. nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom... 2020-07-14 08:50:26 http://prokuratoria.gov.pl//przelomowa-uchwala-sadu-najwyzszego-w-sprawach-tzw-dekretu-warszawskiego,new,mg,21.html,164 Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego w sprawach tzw. dekretu warszawskiego

Sąd Najwyższy 30 czerwca 2020 r. w sprawie III CZP 71/19, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygnięcia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z 18 lipca 2019 r., V ACa 502/18 podjął bardzo istotną dla Skarbu Państwa uchwałę

2020-07-09 12:35:46
http://prokuratoria.gov.pl//kwalifikowanie-ugody-dotyczacej-wysokosci-kar-umownych-jako-niedopuszczalnej-w-swietle-art-144-pzp-zmiany-postanowien-umowy,new,mg,123.html,163 Kwalifikowanie ugody dotyczącej wysokości kar umownych jako niedopuszczalnej w świetle art. 144 p.z.p. zmiany postanowień umowy 2020-07-08 12:30:30 http://prokuratoria.gov.pl//uchwala-sadu-najwyzszego-zgodna-ze-stanowiskiem-prokuratorii-generalnej,new,mg,21.html,161 Uchwała Sądu Najwyższego zgodna ze stanowiskiem Prokuratorii Generalnej

Sąd Najwyższy w uchwale z 30 czerwca 2020 r. wyraził pogląd, zgodnie z którym art. 483 § 1 k.c. nie stoi na przeszkodzie dla zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom...

2020-07-03 14:09:43
http://prokuratoria.gov.pl//oferta-pracy,new,mg,21.html,160 Oferta pracy

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku Radca w Departamencie Prawa Międzynarodowego i Europejskiego...

2020-06-18 13:19:02
http://prokuratoria.gov.pl//konkurs-mistrzowie-mediacji-rozstrzygniety,new,mg,21.html,159 Konkurs „Mistrzowie Mediacji” rozstrzygnięty

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej była tegorocznym Patronem Głównym VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrzowie Mediacji”, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland...

2020-06-16 14:22:28
http://prokuratoria.gov.pl//iv-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego,new,mg,21.html,158 IV Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza IV Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską  z zakresu prawa sądowego.

2020-05-25 15:58:55
http://prokuratoria.gov.pl//index.php?p=new&idg=21&id=157 Wygrana Prokuratorii Generalnej RP w arbitrażu inwestycyjnym wszczętym przez Griffin przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

W sprawie, którą prowadziła Prokuratoria Generalna, Trybunał Arbitrażowy, działający na podstawie reguł arbitrażowych ustanowionych przez Sztokholmską Izbę Handlową (SCC), wydał wyrok oddalający wszystkie roszczenia podnoszone przez spółkę Griffin...

2020-05-02 22:24:50
http://prokuratoria.gov.pl//prokuratoria-generalna-rzeczypospolitej-polskiej-patronem-glownym-konkursu-mistrzowie-mediacji,new,mg,21.html,156 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej patronem głównym konkursu „Mistrzowie Mediacji”

Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, jako partner naukowy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, objęła patronatem honorowym VII edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Mistrzowie Mediacji”...

2020-04-20 11:44:37
http://prokuratoria.gov.pl//porozumienie-o-wspolpracy-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-z-katolickim-uniwersytetem-lubelskim,new,mg,21.html,154 Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

Porozumienie o współpracy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim

2020-03-10 13:25:35