W skład Kolegium Prokuratorii Generalnej wchodzi nie więcej niż 24 osoby, w tym:

  1. Prezes Prokuratorii Generalnej i wiceprezesi Prokuratorii Generalnej;
  2. powoływani i odwoływani przez Prezesa Prokuratorii Generalnej radcowie wyróżniający się w szczególny sposób doświadczeniem i wiedzą prawniczą;
  3. trzej członkowie powoływani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów oraz inne osoby powołane i odwoływane przez Prezesa Prokuratorii Generalnej w liczbie nie większej niż siedem spośród osób w szczególny sposób wyróżniających się doświadczeniem i wiedzą prawniczą, których działalność nie pozostaje w sprzeczności z prawami i interesami chronionymi przez Prokuratorię Generalną.

Obecnie Kolegium liczy 22 członków:

Prezes i wiceprezesi Prokuratorii Generalnej

    Mariusz Haładyj

    Marek Miller

    Artur Woźnicki

Biogramy Prezesa i wiceprezesów dostępne są w zakładceKierownictwo.

Pozostali członkowie

Adam Ablewicz – radca prawny, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektor Departamentu Osób Prawnych I, a także wykładowca, autor i recenzent publikacji naukowych, w tym współautor monografii na temat skargi kasacyjnej i zażalenia do Sądu Najwyższego (D. Kotłowski (red.), Skarga kasacyjna. Zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art. 394(1) § 1(1) k.p.c. Warszawa 2016).

Pracował m.in. w Sądzie Okręgowym w Tarnowie na stanowisku aplikanta sądowego, następnie pełnił funkcję asystenta sędziego Sądu Okręgowego oraz referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Brzesku, w którym pełnił funkcję . W latach 2001-2007 był wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, gdzie prowadził zajęcia z prawa publicznego gospodarczego oraz prawa podatkowego. Jako radca Prokuratorii Generalnej prowadził ponad 500 spraw sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym.

Witold Borysiak – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureat I nagrody w XLVIII Konkursie „Państwa i Prawa” za najlepszą rozprawę doktorską. Odbył staże badawcze w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. w ramach programu SCIEX na Uniwersytecie w Genewie, w Szwajcarskim Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie oraz w Instytucie Europejskiego Prawa Deliktów w Wiedniu.

Pracował w Departamencie Studiów i Analiz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (2006-2013) oraz jako asystent sędziego w Trybunale Konstytucyjnym (2013-2015). Autor wielu publikacji z zakresu prawa prywatnego i konstytucyjnego m.in. współautor „Systemu Prawa Prywatnego” oraz „Systemu Prawa Medycznego”, komentarzy do Kodeksu cywilnego,  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Konstytucji, a także redaktor i współautor zbiorów orzecznictwa z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz prawa konstytucyjnego.

Grzegorz Ciągło – radca prawny, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wicedyrektor Departamentu Studiów, Analiz i Legislacji. Wcześniej aplikant prokuratorski. Ukończył aplikację adwokacką i z powodzeniem złożył egzamin adwokacki. Jako radca Prokuratorii prowadził ponad 400 spraw sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym.  

Michał Czarnik - radca prawny, doradca podatkowy, partner zarządzający w kancelarii radców prawnych Czarnik i Wspólnicy. Od 2016 r. zasiada w radzie nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym, obsłudze transakcji restrukturyzacyjnych oraz prawnej obsłudze zagadnień regulacyjnych. Doświadczenie zdobywał w renomowanych firmach doradczych – Andersen, Ernst&Young i Deloitte.

Paweł Dobroczek - radca prawny, ekspert prawa cywilnego materialnego, pełnomocnik o szczególnym doświadczeniu procesowym, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz dyrektor Departamentu Studiów, Analiz i Legislacji. Jako radca Prokuratorii Generalnej prowadził lub prowadzi ok. 500 spraw, z których większość zakończyła się korzystnie dla Skarbu Państwa.

Przed zatrudnieniem w Prokuratorii pracował m.in. w Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie Zdrowia oraz Ministerstwie Finansów. W Ministerstwie Zdrowia mec. Dobroczek intensywnie uczestniczył w pracach nad projektem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który stanowił podstawę ustawy przyjętej przez Sejm w dniu 27 sierpnia 2004 roku.

Mec. Paweł Dobroczek stoi na czele największej jednostki organizacyjnej Prokuratorii tj. Departamentu Studiów, Analiz i Legislacji. Jako dyrektor nadzorował (nadzoruje) prowadzenie łącznie 1000 spraw związanych m.in. z nacjonalizacją i wywłaszczeniami, przewlekłością postępowania sądowego, udzielaniem przez Skarb Państwa pomocy publicznej, niezgodnym z prawem działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej.

Sylwia Hajnrych – radca prawny, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Wydziale do spraw Kasacyjnych w Departamencie Studiów, Analiz i Legislacji, rzecznik prasowy. W Prokuratorii Generalnej od 2009 r., początkowo w Departamencie Nieruchomości. Doświadczenie zawodowe zdobywała początkowo w administracji publicznej, pracując w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Opolu, a od 2004 r. w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu jako członek etatowy i pozaetatowy. Odbyła aplikację sądową etatową. Jako radca Prokuratorii prowadziła (prowadzi) ponad 340 spraw sądowych obejmujących problematykę prawa rzeczowego, szeroko pojętej reprywatyzacji, przekształceń własnościowych, odpowiedzialności deliktowej, a także ochrony dóbr osobistych.

Marek Jaślikowski – radca prawny, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, naczelnik Wydziału do spraw Kasacyjnych w Departamencie Studiów, Analiz i Legislacji, autor ponad dwudziestu publikacji naukowych z zakresu prawa procesowego cywilnego (np. Zasada swobodnej oceny dowodów i inne zasady dotyczące postępowania dowodowego, [w:] Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, red. Ł. Błaszczak i K. Markiewicz, Warszawa 2015, s. 199-291) , członek Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Jako radca Prokuratorii prowadził (prowadzi) ponad 250 spraw sądowych obejmujących problematykę prawa rzeczowego, szeroko pojętej reprywatyzacji, przekształceń własnościowych, odpowiedzialności deliktowej.

Wcześniej po odbyciu aplikacji sądowej etatowej oraz wpisie w 2006 r. na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie doświadczenie zawodowe zdobywał w Sądzie Najwyższym w Izbie Cywilnej współpracując z największymi autorytetami w dziedzinie prawa prywatnego oraz procesu cywilnego. W latach 2003 – 2008 prowadził ćwiczenia z postępowania cywilnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w 2008 r.  został wpisany na listę wykładowców OIRP w Lublinie, gdzie prowadził zajęcia praktyczne dla aplikantów radcowskich z zakresu postępowania kasacyjnego. W latach 2010 – 2013 pracował w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości  i w ramach tej jednostki przeprowadził  badania aktowe i analizy na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące funkcjonowania w praktyce sądowej między innymi tzw. upadłości konsumenckiej, oddłużenia upadłych przedsiębiorców osób fizycznych, postepowania zabezpieczającego, wyjawienia majątku w postępowaniu cywilnym.

Piotr Kaczorkiewicz – radca prawny, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektor Departamentu Prawa Finansowego.

Wcześniej, w latach 1998-2006 pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie uczestniczył w pracach legislacyjnych nad zastąpieniem systemu prawa budżetowego regulacjami sektora finansów publicznych oraz występował jako pełnomocnik Skarbu Państwa w ok. 100 procesach sądowych. W tym czasie angażował się również w tworzenie systemu organów orzekających w sprawach dyscypliny finansów publicznych. 

Jako radca prowadził niemal 450 spraw sądowych. W latach 2006-2016 był wicedyrektorem Departamentu Zastępstwa Procesowego IV, od 20 grudnia 2016 r. pełnił funkcję Dyrektora, a od 1 stycznia 2017 r. stoi na czele Departamentu Prawa Finansowego. Równolegle jako radca prowadzi aktualnie ponad 120 spraw, zastępując organy administracji skarbowej. Od 2008 r. godzi obowiązki radcy i dyrektora departamentu z pracą na rzecz ochrony praworządności, zasiadając w Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Magdalena Kowalczyk – radca prawny, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektor Departamentu Osób Prawnych III. Ukończyła aplikację sądową i złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin sędziowski. Jako radca Prokuratorii prowadziła ponad 350 spraw sądowych, w tym spraw o precedensowym charakterze i spraw przed Sądem Najwyższym. W latach 2016-2017 była dyrektorem Departamentu Prawno-Procesowego w Ministerstwie Skarbu Państwa, w którym m.in. była odpowiedzialna za prace nad ustawą o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Paweł Kuglarz - radca prawny, partner w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, dyrektor Szkoły Prawa Austriackiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie, były członek Zespołu Eksperckiego Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego, współzałożyciel Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego. Wcześniej pracował w kancelarii Pünder, Volhard, Weber i Axter, obecnie Clifford Chance (1993-2000), a potem jako partner w Beiten Burkhardt K. Rastawicki (2001-2013) oraz Wolf Theiss P. Daszkowski w Warszawie (2013-2016).  Autor wielu publikacji z zakresu prawa prywatnego (m.in. komentarza do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, upadłości deweloperskiej, upadłości konsumenckiej).

Maciej Mataczyński - adwokat, partner zarządzający w kancelarii SMM Legal, doktor habilitowany nauk prawnych, a także profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2006 roku oraz w latach 2008-2013 był przewodniczącym rady nadzorczej PKN Orlen. W 2014 r. należał do zespołu ekspertów prawa spółek działającego przy Ministrze Skarbu Państwa, a w latach 2016-2017 był członkiem zespołu ds. prostej spółki akcyjnej działającej przy Ministrze Rozwoju. Jest autorem ponad 70 publikacji z zakresu prawa prywatnego oraz prawa Unii Europejskiej.

Cezary Mik - profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 2006-2010 był członkiem, a od 2008 r. także wiceprzewodniczącym Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Od 1997 r. jest ekspertem ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP, a od 2016 r. również głównym ekspertem ds. prawnych w Instytucie Ochrony Środowiska w Warszawie. W 2016 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów w skład Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. L. Kaczyńskiego. Od 2017 r. jest członkiem Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych. Prof. Mik jest także autorem lub współautorem kilkunastu książek, ponad 100 artykułów oraz licznych ekspertyz z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego dla organów władzy publicznej (m.in. Prezydenta RP, Senatu, MSZ, Ministerstwa Sprawiedliwości) i podmiotów prywatnych (np. Ernst&Young). W 2009 r. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.

Adam Olejniczak – profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji UAM, profesor w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2004). Laureat nagród za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych.  Autor i redaktor naukowy licznych publikacji z dziedziny prawa prywatnego, w tym redaktor i współautor „Systemu Prawa Prywatnego” (redaktor naukowy tomu 6. oraz współautor tomu 5., 7. i 9.).

Małgorzata Sieńko – radca prawny, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w Departamencie Studiów, Analiz i Legislacji. Jako radca Prokuratorii prowadziła ponad 600 spraw sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym.

Wcześniej pracowała w Sądzie Okręgowym w Lublinie. Ukończyła aplikację sądową i złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin sędziowski.

Zbigniew Strus – sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, przedtem adwokat. Autor glos i artykułów z dziedziny prawa cywilnego, w tym współautor komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego (T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III, Warszawa 2013), a także komentarza do Prawa o ustroju sądów powszechnych (A. Górski (red.), Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, Warszawa 2013)

Tomasz Świąder – radca prawny, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wicedyrektor Departamentu Osób Prawnych III. Jako radca Prokuratorii prowadził ponad 200 spraw sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym.

Marek Szydło –profesor nauk prawnych, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP, radca prawny. Autor licznych publikacji z dziedziny prawa publicznego gospodarczego (w tym opublikowanych w zagranicznych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej) oraz wielu opinii prawnych opracowanych na zlecenie ministrów, urzędów centralnych, jednostek samorządu terytorialnego, komisji sejmowych oraz spółek publicznych, w tym z sektora bankowego, telekomunikacyjnego, energetycznego, mediów oraz nauki.

Piotr Szwedo - doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie handlu i inwestycji oraz międzynarodowym prawie zasobów naturalnych. Na UJ kieruje Szkołą Prawa Francuskiego (we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie) oraz Szkołą Prawa Amerykańskiego (we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Ameryki). Publikował m.in. w Journal of World Trade, International Journal of Constitutional Law oraz Encyklopedii Prawa Międzynarodowego Instytutu Maxa Plancka. Wykładał gościnnie na uniwersytetach w Kobe, Marburgu, Nantes, Kownie, Orleanie, Paris Sorbonne University w Abu Zabi, Maceracie oraz na zlecenie Uniwersytetu w Tuluzie i Katolickiego Uniwersytetu Ameryki (program letni w Krakowie). Uczestniczył w programach eksperckich Komisji Europejskiej, Banku Światowego i grantach finansowanych przez International Council for Canadian Studies oraz Narodowe Centrum Nauki.

Maria Twaróg - radca prawny, radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej prowadząca kluczowe sprawy z zakresu problematyki nieruchomościowej, dyrektor Departamentu Nieruchomości.

Wcześniej w latach 2004-2006 naczelnik wydziału w Biurze Prawnym oraz  p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Prawnego Urzędu Miasta stołecznego Warszawy. W tym czasie jako pełnomocnik Skarbu Państwa prowadziła kilkadziesiąt spraw dotyczących reprywatyzacji i zagadnień prawa rzeczowego,  doprowadzając do korzystnego rozstrzygnięcia w zdecydowanej większości przypadków, co przełożyło się na oszczędności dla państwa rzędu kilkuset milionów złotych.

W latach 2006-2016 mec. Maria Twaróg pełniła funkcję dyrektora Departamentu Zastępstwa Procesowego I, którego była organizatorem. Jako dyrektor nadzorowała łącznie kilka tysięcy spraw, z czego niemal 700 prowadziła osobiście. Jako pełnomocnik wielokrotnie doprowadziła do oddalenia nieuzasadnionych roszczeń związanych z własnością nieruchomości, ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz dobrami kultury. W tym czasie wyróżniła się m.in. jako autorka wielu oryginalnych koncepcji procesowych, które znajdowały uznanie Sądu Najwyższego.