8 listopada 2019 r. przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie została zawarta ugoda sądowa pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a konsorcjum firm: Comarch Polska S.A i Comarch S.A.  Ugoda ta kończy spór dotyczący w szczególności kwestii wynikających z okoliczności związanych z realizacją umowy na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. W pracach nad wypracowaniem ugody po stronie ZUS czynnie uczestniczyła Prokuratoria Generalna.