26 listopada 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt I ACa 457/18) na skutek apelacji Prokuratorii Generalnej zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 stycznia 2018 r. (sygn. akt I C 736/13) i uchylił wyrok trybunału arbitrażowego ad hoc (UNCITRAL) z 26 marca 2013 r. Wyrok trybunału miał kończyć spór pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury a Autostrada Wielkopolska S.A. z siedzibą w Poznaniu. Spór dotyczył wypłaty rekompensat związanych z użytkowaniem autostrady A2. Wyrokiem tym trybunał arbitrażowy m.in. oddalił powództwo wzajemne Skarbu Państwa o uznanie jego roszczenia o zwrot kwoty ok. 900 mln zł (z odsetkami ponad 1,3 mld zł).

 

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd Apelacyjny podkreślił, że zgodnie z zasadą równoważności w skład badanych z urzędu podstawowych zasad porządku prawnego RP (art. 1206 § 2 pkt 2 k.p.c.) wchodzą unijne przepisy prawa konkurencji. Sąd Apelacyjny podzielił również stanowisko Prokuratorii Generalnej, wskazując, że trybunały arbitrażowe mają obowiązek uwzględniać te przepisy z urzędu, niezależnie od stanowiska stron postępowania arbitrażowego. Sąd Apelacyjny podkreślił ponadto, że w dacie wyrokowania przez Sąd Okręgowy sprzeczność wypłacenia nadmiernych rekompensat z prawem unijnym była w sposób wiążący potwierdzona decyzją Komisji Europejskiej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy państwa SA.35356 (2014/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N).

 

Jest to pierwszą sprawą przed sądami polskimi, do której w charakterze interwenienta na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z 13 lipca 2015 r. przystąpiła Komisja Europejska, wspierając stanowisko procesowe Prokuratorii Generalnej.

 

W Prokuratorii sprawę prowadzili: mec. Artur Woźnicki i mec. Marta Cichomska.