W sprawie, którą Prokuratoria Generalna prowadziła samodzielnie, bez udziału zewnętrznej kancelarii prawnej, Trybunał Arbitrażowy działający przy sądzie arbitrażowym ICC w Paryżu, wydał wyrok oddalający wszystkie roszczenia podnoszone przez spółki Juvel  Ltd i Bithell Holdings Ltd. (na dzień złożenia pozwu spółki były akcjonariuszami spółki Sferia S.A.) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanej przez Ministra Cyfryzacji. Postępowanie arbitrażowe toczyło się na podstawie umowy o ochronie i popieraniu inwestycji zawartej pomiędzy Polską a Republiką Cypru. Wartość dochodzonych roszczeń wynosiła 1,5 mld zł. Trybunał arbitrażowy uznał, że posiada jurysdykcję do rozpoznania sprawy  jedynie w wąskim zakresie, a mianowicie do orzekania czy w sprawie doszło do wywłaszczenia inwestycji. Jednocześnie trybunał arbitrażowy jednoznacznie stwierdził, że Polska nie naruszyła umowy międzynarodowej i nie doszło do wywłaszczenia inwestycji powodowych spółek w Polsce.