22 listopada 2019 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oddalił powództwo przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Środowiska i Ministerstwu Energii oraz przeciwko Miastu st. Warszawa - Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy o zapłatę zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, a także odstąpił od obciążania powoda kosztami procesu.

Domagał się on zasądzenia solidarnie od pozwanych Skarbu Państwa oraz Miasta st. Warszawa kwoty 5.000,- zł na rzecz Stowarzyszenia Unicorn w Krakowie tytułem zadośćuczynienia za naruszenie swoich dóbr osobistych. Naruszenia jego zdaniem miały związek z brakiem działań Skarbu Państwa w latach 2008 – 2018. Zaniechania te zdaniem Powoda doprowadziły do pogorszenia jakości powietrza na obszarze Polski, w szczególności Warszawy.

W ustnych motywach wyroku Sąd podkreślił brak przesłanek ustalenia odpowiedzialności pozwanych, w tym brak wykazania przez Powoda, że jego dobra osobiste zostały rzeczywiście naruszone. Sąd wskazał także, że Państwo podejmuje coraz intensywniejsze działania w celu przeciwdziałania problemowi smogu.

Wyrok ten jest odmienny od dotychczas zapadających wyroków w tzw. sprawach smogowych, co może wpłynąć na zmianę orzecznictwa Sądów.