W dniu 16 maja 2014 r. został wydany wyrok końcowy przez Centrum Rozwiązywania Sporów Pomiędzy Inwestorem a Państwem (ICSID) na podstawie Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki sporządzonego w dniu 21 marca 1990 r. (Dz. U. z 1994 r., Nr 97, poz. 467) w sprawie David Minnotte i Robert Lewis przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, oddalający wszystkie roszczenia inwestorów i zasądzającego na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej pełne koszty procesu w kwocie przekraczającej 1.200.000 dolarów amerykańskich.

Powodowie byli udziałowcami w Laboratorium Frakcjonowania Osocza sp. z o.o. powołanej do budowy, w latach 90., fabryki w Mielcu zajmującej się frakcjonowaniem osocza. Do zakończenia inwestycji nigdy jednak nie doszło.

Niniejszy wyrok w sprawie Minnotte i Lewis przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza przestrzeganie przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych i stwierdza, że działania jej organów w tym Ministerstwa Zdrowia były zgodne z prawem. Rozstrzygnięcie ma charakter precedensowy, ze względu na całościowo zasądzone na rzecz RP koszty procesu (przeważnie w sporach arbitrażowych inwestor skarżący państwo nie ponosi wszystkich kosztów, są one rozdzielane pomiędzy stronami). Kwota ta będzie stanowić w całości dochód Skarbu Państwa.

Sprawa toczyła się od 16 lipca 2010 r. Resortem odpowiedzialnym za prowadzenie sprawy było Ministerstwo Zdrowia a pełnomocnikiem procesowym w sprawie była Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa oraz Kancelaria & Gates (mec. Maciej Jamka oraz mec. Wojciech Sadowski). Wartość roszczenia wynosiła 105 mln dolarów amerykańskich.